Informacja dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej i ponowne jej wykorzystanie

Informacja dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej i ponowne jej wykorzystanie

Realizacja obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej/wniosku 
o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
  im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu 
  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
  e-mail: slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 40 02.
   
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD)
  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
  e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 67.
   
 3. Kontakt do Zastępcy Inspektora ochrony danych (w przypadku nieobecności IOD)
  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
  e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 61.
   
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej/wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
   
 5. Podstawa prawna:  dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody. Straż Graniczna uznaje, że wysyłając wniosek o udostepnienie informacji publicznej/wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie. Podanie danych jest dobrowolne.
   
 6. Dane nie są przekazywane innym odbiorcom. 
   
 7. Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 8. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji wniosku, a następnie podlegają archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowy wykazem akt obowiązującym w Straży Granicznej.
   
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. Prawo do żądania ich sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   
 10. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej/wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego procedury nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.
   
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.
   
 12. Mają Państwo prawo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wójciak
do góry