Informacja dot. organizacji imprez masowych w strefie nadgranicznej

Informacja dot. organizacji imprez masowych w strefie nadgranicznej

Realizacja obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”
, informujemy, że w ramach procedury powiadamiania Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej o organizowaniu imprezy masowej w strefie nadgranicznej w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171/:

1.  Administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu

  • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
  • e-mail: slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 40 02.

2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD)

  • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
  • e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 67.

3.    Kontakt do Zastępcy Inspektora ochrony danych (w przypadku nieobecności IOD)

  • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
  • e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 61.

4.    Celem przetwarzania danych osobowych jest:  realizacja ustawowego obowiązku powiadomienia Komendanta Śląskiego Oddziału SG o organizowaniu imprezy masowej w strefie nadgranicznej.


5.    Podstawa prawna:  art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171/.


6.    Danych nie udostępnia się innym odbiorcom. Mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa.


7.    Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa.


8.    Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania określa jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Straży Granicznej.


9.    Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. Prawo do żądania ich sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe. Ponadto – jeżeli wynika to  z przepisów prawa – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


10.    Dane osobowe przetwarzane w ramach procedury powiadamiania Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej o organizowaniu imprezy masowej w strefie nadgranicznej w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171/ nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.


11.    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt. 59 Preambuły, mogą Państwo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

 

Metryczka

Data publikacji 27.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wójciak
do góry