Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu

Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu

Realizacja obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,  informujemy,  że na terenie Komendy i Placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej stosowany jest monitoring wizyjny, który obejmuje budynki i teren do nich przyległy. W związku  z powyższym przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz numeru rejestracyjnego i marki pojazdu.

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu  
  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
  e-mail: slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 40 02.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD)
  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
  e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl; telefon: (32) 414 41 67.
 3. Kontakt do Zastępcy Inspektora ochrony danych (w przypadku nieobecności IOD)
  adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
  e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl;
  telefon: (32) 414 41 61.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia i obiektów Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.
 5. Podstawa prawna:  art. 9c ust. 1, art. 9ca, art. 11 ust. 1 pkt 7a Ustawy o Straży Granicznej z dnia z dnia 12 października 1990 r. (j.t. Dz.U.2020.305 ze zm.), art. 45 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U.2019.742), art. 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j.t. Dz.U.2020.735).   
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 7. Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mogą być przekazane jedynie na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane przetwarzane będą przez okres co najmniej 30 dni  i nie więcej niż 3 miesiące. W przypadku zaistnienia zdarzeń, kiedy dane z systemu monitoringu stanowić będą dowód w ramach prowadzonego postępowaniu, termin przechowywania tych danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, prowadzonego na podstawie prawa w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (w tym przypadku administrator ma obowiązek ograniczyć przetwarzanie -  może dane tylko przechowywać) do czasu wykazania, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem.  
 10. Zbierane w ten sposób dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych  z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

Metryczka

Data publikacji 21.11.2019
Data modyfikacji 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Pilarska
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Wójciak
do góry