Dane osobowe przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym

Dane osobowe przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym

Szanowni Państwo,

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza oraz nazwę redakcji.

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy:

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

w Raciborzu przy ulicy Dąbrowskiego 2.

 

Dane kontaktowe:

 • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
 • e-mail: slosg@strazgraniczna.pl
 • telefon: (32) 414 40 02, (32) 414 40 04

Inspektor ochrony danych

 

Inspektorem ochrony danych jest:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji

 • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
 • tel. 32 414 41 67
 • e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl

Zastępca Inspektora ochrony danych

 

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji

 • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
 • tel. 32 414 41 61
 • e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności w celu odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia. Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawa prawna art. 11 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 z późn. zm.).

 

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  nie są przekazywane do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych.

 

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktu z rzecznikiem prasowym lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 6. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna, w zakresie kontaktów z rzecznikiem prasowym, nie pozyskuje danych osobowych od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych ani ze źródeł publicznie dostępnych.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, mogą Państwo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

Metryczka

Data wytworzenia 04.04.2019
Data publikacji 04.04.2019
Data modyfikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Barabasz
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Barabasz
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Barabasz
do góry