Dane osobowe przetwarzane podczas odbywania praktyk studenckich

Dane osobowe przetwarzane podczas odbywania praktyk studenckich

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie praktyk studenckich w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

w Raciborzu przy ulicy Dąbrowskiego 2.

 

Dane kontaktowe:

 • ul. Dąbrowskiego 2,  47-400 Racibórz
 • e-mail: slosg@strazgraniczna.pl  
 • telefon: (32) 414 40 02, (32) 414 40 04

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,

 

Zastępca Inspektora ochrony danych

 

Zastępcą Inspektora ochrony danych jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarza się w celu zrealizowania praktyk studenckich.

 

Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich  nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji praktyk studenckich, a po ich zakończeniu przekazywane do archiwum zakładowego i przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Straży Granicznej.

 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 6. zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 7. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
  1. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna może pozyskiwać dane osobowe od uczelni, w której studiuje osoba mająca odbyć praktykę. Odbywa się to wówczas, gdy uczelnia zwraca się z prośbą o zrealizowanie praktyk. Straż Graniczna nie występuje z własnej inicjatywy o takie dane.

Metryczka

Data wytworzenia 28.06.2019
Data publikacji 28.06.2019
Data modyfikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Barabasz
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Barabasz
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Barabasz
do góry