Dane osobowe przetwarzane podczas naboru do służby i pracy - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane podczas naboru do służby i pracy

Dane osobowe przetwarzane podczas naboru do służby i pracy

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie naboru do służby i pracy w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

w Raciborzu przy ulicy Dąbrowskiego 2.

 

Dane kontaktowe

 • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
 • e-mail: slosg@strazgraniczna.pl
 • telefon: (32) 414 40 02, (32) 414 40 04

Inspektor ochrony danych

 

Inspektorem ochrony danych jest:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,

 • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
 • tel. 32 414 41 67
 • e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl,

 

Zastępca Inspektora ochrony danych

 

Zastępcą Inspektora ochrony danych jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,

 • ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
 • tel. 32 414 41 61
 • e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl,

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu przeprowadzenia naboru do służby i pracy.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naboru do służby i pracy. Po zakończeniu procesu naboru, dane osobowe osób, które nie zostały przyjęte do służby lub pracy bądź z innych przyczyn proces wobec nich został przerwany, są usuwane. Dane osób przyjętych do służby lub pracy będą przetwarzane jako dane funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej.

 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 6. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

Metryczka

Data wytworzenia 04.04.2019
Data publikacji 04.04.2019
Data modyfikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Barabasz
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Barabasz
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Barabasz
do góry