Nabór do służby w ŚlOSG - NABÓR DO SŁUŻBY - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR DO SŁUŻBY

Nabór do służby w ŚlOSG

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w trybie ciągłym nabór kandydatów do służby w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu.

W październiku 2019 roku planuje się przyjąć do 20 osób.

Osoby te będą pełniły służbę m.in. w Placówkach Straży Granicznej w: Opolu, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej oraz Katowicach-Pyrzowicach.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • Posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat,
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z ośrodków szkolenia  Straży Granicznej,

Oferta  powinna zawierać:

KSEROKOPIE następujących dokumentów (oraz oryginały do wglądu):

 • dowodu osobistego;
 • książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (wszystkie strony z dokonanymi wpisami);
 • legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej (w przypadku żolnierzy zawodowych);
 • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał  w stosunku pracy lub służby;
 • jeżeli kandydadat posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych musi przedłożyć także aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne; 
 • odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata;
 • odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata;
 • paszportu o ile kandydat/ka go posiada (wszystkie strony z wpisami);

 

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 • oryginały dokumentów wymienionych powyżej,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 • akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawa prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach),

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej /Dz. U. z 2006 r. nr 23, poz. 175 wraz z późniejszymi zmianami/ .

 

Nabór do służby w Straży Granicznej odbywa się w II etapach:

I etap postępowania – przeprowadzany w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu – składa się z:

 • przyjęcia pisemnego podania o przyjęcie do służby w SG wraz z pozostałymi dokumentami;
 • przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów;
 • wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej;
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 • przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne
  i osobowościowe kandydata;
 • przeprowadzenie badań psychofizjologicznych (w Komendzie Głównej SG);
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych;
 • ​nieobowiązkowego próbnego testu sprawności fizycznej (uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione jest od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Ważne: z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: "brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej").

II etap postępowania – przeprowadzany w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (COS SG Koszalin, CS SG Kętrzyn lub OSS SG Lubań) – składa się z:

 • testów pisemnych obejmujących:

a/ test z wiedzy ogólnej,

b/ test ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego);

 • testu sprawności fizycznej (uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione jest od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Ważne: z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: "brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej");
 • rozmowy kwalifikacyjnej;

Po zakończeniu II etapu postępowania następuje ustalenie zdolności fizycznej
i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

Nowy numer: 32/414-44-14,

32/414-41-29,

32/414-42-74,

32/414-44-42,

lub mailem: nabor.slosg@strazgraniczna.pl

oraz na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert osobiście:

w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu w poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach 9.00 - 15.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,

 

Sekcja Organizacji i Naboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu

ul. Dąbrowskiego 2

47-400 Racibórz

 

lub w Placówkach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w godzinach 12:30 - 17:30 w niżej wymienionych terminach:

 

Adres Placówki Straży Granicznej:

Dni przyjmowania dokumentów:

Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach

ul. Wolności 90, Pyrzowice,

42-625 Ożarowice

03.07.2019 r.

07.08.2019 r.

04.09.2019 r.

02.10.2019 r.

06.11.2019 r.

04.12.2019 r.

-

 

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej

ul. Główna 11a,

41-711 Ruda Śląska

10.07.2019 r.

14.08.2019 r.

11.09.2019 r.

09.10.2019 r.

13.11.2019 r.

11.12.2019 r.

-

 

Placówka Straży Granicznej w Opolu

ul. Drzymały 1b,

45-342 Opole

17.07.2019 r.

21.08.2019 r.

18.09.2019 r.

16.10.2019 r.

20.11.2019 r.

18.12.2019 r.

-

 

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej

ul. Komorowicka 164,

43-300 Bielsko-Biała

26.06.2019 r.

24.07.2019 r.

28.08.2019 r.

25.09.2019 r.

23.10.2019 r.

27.11.2019 r.

-

 

Metryczka

Data publikacji 16.01.2017
Data modyfikacji 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bolesław Klon
Osoba udostępniająca informację:
Bolesław Klon
Osoba modyfikująca informację:
Bolesław Klon
do góry