Dostępność architektoniczna - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

I. Komenda ŚlOSG w Raciborzu

 1. Siedziba Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mieści się w budynkach zlokalizowanych Raciborzu przy ul. Dąbrowskiego 2. Teren Komendy ŚlOSG otoczony ogrodzeniem murowanym jest oznaczony napisem zawierającym nazwę Jednostki zamontowanym na murze w bezpośrednim sąsiedztwie strzeżonej bramy wjazdowej. Dodatkowo po drugiej stronie bramy wjazdowej na ogrodzeniu została umieszczona ogólnodostępna tablica informacyjna. Wejście główne na teren Komendy znajduje się obok tablicy informacyjnej od strony ul. Dąbrowskiego. Po prawej stronie od wejścia zlokalizowane jest biuro przepustek z pomieszczeniem przyległym przeznaczonym dla petentów oczekujących na przyjęcie. Samodzielne wejście do tego pomieszczenia przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim jest nie możliwe z uwagi na konieczną do pokonania różnicę poziomów. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W biurze przepustek znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać w celu skomunikowania się z wybraną osobą na terenie Komendy Oddziału (pracownikiem bądź funkcjonariuszem SG). Nie dopuszcza się możliwości samodzielnego poruszania się interesantów po terenie Komendy Oddziału. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie obiektu w obecności upoważnionego do przyjmowania petentów pracownika lub funkcjonariusza.
 2. Do budynków administracyjnych (nr 1 i 2) znajdujących się a terenie Komendy Oddziału prowadzą schody i nie są one wyposażone w urządzenia umożliwiające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z problemami w samodzielnym poruszaniu.
  W związku z powyższym sprawy interesantów załatwiane są w oddzielnym budynku parterowym wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne w budynku zapewniają możliwość swobodnego poruszania się a brak progów oraz innych przeszkód umożliwia dostęp do pomieszczeń.
 3. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidzące lub słabo widzące.
 4. Śląski Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami parkingowymi na terenie Komendy Oddziału. Wjazd na jego teren jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z uwagi na fakt, że teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie ŚlOSG nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu przeznaczonego do obsługi interesantów dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

 

II. PSG Ruda Śląska

 1. Budynek Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej położony przy ul. Głównej 11A jest oznaczony dużym napisem zawierającym nazwę Jednostki umieszczonym na elewacji frontowej budynku. Na teren placówki prowadzi brama wjazdowa oraz furtka wyposażona w domofon zlokalizowana naprzeciwko schodów głównych wejściowych do budynku.
 2. Z uwagi na dużą różnicę poziomów (wysoki parter) przy schodach wejściowych głównych do budynku została zamontowana winda zewnętrzna umożliwiająca wjazd na spocznik przed drzwiami wejściowymi zaopatrzonymi w domofon. Dodatkowo szerokość schodów zewnętrznych oraz spocznika umożliwia poruszanie się po nich osobom ze szczególnymi potrzebami. Parter budynku został dostosowany do obsługi interesantów, w tym osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się pomieszczenie oficera dyżurnego. W celu skontaktowania się z wybraną osobą można skorzystać ze znajdującego się w pom. dyżurki aparatu telefonicznego. Interesanci odbierani są z pomieszczenia poczekalni znajdującego się vis-a-vis dyżurki i poruszają się po terenie parteru obiektu w obecności funkcjonariusza lub pracownika PSG, z uwagi na fakt, iż przejście do dalszej części tej kondygnacji zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu. Osoba mająca problemy z poruszaniem bądź poruszająca się na wózku inwalidzkim posiada niczym nie ograniczony dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tej strefie służących do obsługi interesantów. Bezpośrednio przy pomieszczeniu poczekalni znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają żadnych ograniczeń w postaci progów oraz przewężeń i umożliwiają sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 3. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.
 4. Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na terenie wewnętrznym. Wjazd na teren placówki jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega kontroli dostępu. Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu w bliskim sąsiedztwie dźwigu dla niepełnosprawnych umożliwiającym wejście na teren budynku.
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

 

III. PSG Opole

 1. Budynki Placówki Straży Granicznej w m. Opole położone przy ul. Drzymały 1B znajdują się na ogrodzonym terenie podlegającym kontroli dostępu. Na teren PSG prowadzi brama wjazdowa oraz położony z jej lewej strony budynek biura przepustek. Wejście do budynku jest zaopatrzone w domofon. Z uwagi na różnicę poziomów oraz konieczność jej pokonania samodzielne wejście do w/w biura przez osoby ze szczególnymi potrzebami, jest znacznie utrudnione, a dla osób na wózku niemożliwe. Na biurze przepustek znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać aby skontaktować się z wybranym funkcjonariuszem bądź pracownikiem PSG. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z biura przepustek do budynku, w którym są obsługiwani interesanci odbywa się w towarzystwie osoby do tego uprawnionej z ramienia PSG.
 2.  Do budynku administracyjnego nr 1 na terenie placówki prowadzą schody i nie jest on wyposażony w urządzenia umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej, w tym mającej problemy w samodzielnym poruszaniu.
  W związku z powyższym sprawy interesantów załatwiane są w oddzielnym budynku administracyjnym nr 2 - wolnostojącym, parterowym wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowaną do ich potrzeb toaletę. Ciągi komunikacyjne w budynku zapewniają możliwość swobodnego poruszania się a brak progów oraz innych przeszkód umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów.
 3. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidzące lub słabo widzące.
 4. Placówka Straży Granicznej w Opolu dysponuje miejscami parkingowymi na terenie wewnętrznym. Wjazd na teren placówki jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby, ze względu na podleganie tego terenu kontroli dostępu. Obecnie brak jest wyznaczonego miejsca postojowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami, ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu bezpośrednio przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych prowadzącym do wejścia do budynku obsługi interesantów.  
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

 

IV. PSG Bielsko-Biała

 1. Budynki Placówki Straży Granicznej w m. Bielsko-Biała położone przy ul. Komorowickiej 164 są oznaczone dużym napisem zawierającym nazwę Jednostki umieszczonym na bramie ogrodzenia od strony frontowej. Placówka leży na terenie podlegającym kontroli dostępu. Przy bramie głównej znajduje się furtka wejściowa wyposażona w domofon. Obiekt nie posiada biura przepustek. Wejście na teren placówki odbywa się w asyście osoby do tego upoważnionej z ramienia PSG.
 2. Do obsługi interesantów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami zostały wyznaczone pomieszczenia w budynku administracyjnym nr 1. Jest to obiekt parterowy, wolnostojący wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowaną do ich potrzeb toaletę. Ciągi komunikacyjne w budynku zapewniają swobodę poruszania się a brak progów oraz innych przeszkód umożliwia nieograniczony dostęp do pomieszczeń obsługi interesantów.
 3. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidzące lub słabo widzące.
 4. Placówka Straży Granicznej w m. Bielsko-Biała dysponuje miejscami parkingowymi na terenie wewnętrznym. Istnieje możliwość wjazdu na teren placówki po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby, ze względu na podleganie tego terenu kontroli dostępu. Obecnie brak jest wyznaczonego miejsca postojowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami, ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu bezpośrednio przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych prowadzącym do budynku obsługi interesantów.
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

 

V. PSG w Katowicach-Pyrzowicach

 1. Placówka Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach umiejscowiona jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, przy ulicy Wolności 90, 42-625 Ożarowice, w budynkach będących własnością Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Na obiekt Placówki w  składają się pomieszczenia zlokalizowane w Terminalach A, B, C, CARGO i CARGO III.
 2. Do pomieszczeń użytkowanych przez ŚlOSG w Terminalu A, znajdujących się na I piętrze budynku, można się dostać przy użyciu windy wewnętrznej (przyciski klasyczne, komunikat wizualny i głosowy, brak progu przy wejściu/wyjściu). Ciągi komunikacyjne nie zapewniają eliminacji barier architektonicznych (schody, szerokość korytarzy) w zakresie dostępu do wszystkich pomieszczeń. Na parterze terminala dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Terminal B jest obecnie w trakcie przebudowy. ŚlOSG realizuje zadania związane z podstawową działalnością urzędu na parterze budynku. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla matki karmiącej.
 4. Pomieszczenia użytkowane przez ŚlOSG w części Terminala C znajdują się na parterze budynku. Dostępne są tam dwie toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla matki karmiącej. W ciągu komunikacyjnym dostępnym dla klientów zewnętrznych brak progów oraz zachowana odpowiednia przestrzeń manewrowa.
 5. Budynek terminala CARGO nie posiada windy wewnętrznej oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne oraz wnętrza pomieszczeń posiadają przewężenia, co może stanowić problem dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
 6. Dostęp do pomieszczeń, z wyłączeniem miejsc ogólnodostępnych dla interesantów, odbywa się w większości z wykorzystaniem szyfratorów/przepustek, w obecności osoby uprawnionej. Ostrzeżenia alarmowe nadawane są za pomocą syren oraz komunikatów głosowych. Na terenie obiektu dostępny jest również parking, w tym również z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 7. Placówka w strukturze organizacyjnej posiada Grupę Zamiejscową w Częstochowie mieszczącą się w budynku Delegatury w Częstochowie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa. ŚlOSG użytkuje pomieszczenia na II piętrze budynku. Dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniony został poprzez montaż windy wewnętrznej. Na II piętrze brak odpowiednio dostosowanej toalety (dostępna na innej kondygnacji budynku). Ostrzeżenia alarmowe nadawane są za pomocą syren.
 8. W zakresie użytkowanym przez ŚlOSG brak urządzeń technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth oraz urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidzące lub słabo widzące.
 9. Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

Metryczka

Data publikacji 09.02.2021
Data modyfikacji 12.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wójciak
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Wójciak
do góry